Prevence kriminality


Krizové linky

K R I Z O V É   L I N K Y

LINKA BEZPEČÍ

116 111

nonstop / zdarma

Sdružení Linky bezpečí

= pomoc pro děti a studenty, kteří se dostanou do náročné životní situace

= pomoc pro děti a studenty, kteří řeší každodenní starosti a problémy, se kterými si neví

   rady

= dostupnost: pro klienty z celé ČR / nonstop / k dispozici je chat i e-mailová poradna

= komunikace je anonymní

 

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU

116 000

nonstop / zdarma

Cesta z krize

= pomoc pro dospělé, kteří mají starost o dítě

 

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

116 123

nonstop / zdarma

Cesta z krize

= pomoc pro dospělé: nacházení východiska ze situací, které momentálně nejsou schopni

   zvládat sami

= pomoc pro blízké, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven

 

LINKA POMOCI OBĚTEM

    KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ

116 006

nonstop / zdarma

Bílý kruh bezpečí

= bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost,

   hněv, zármutek, pocit viny aj.)

= znovuobnovení pocitu bezpečí

= prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání

   potřebných zdrojů

= pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů

= srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva

   dosáhnout

= stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod   poradenství při hledání strategií

  (krátkodobých i dlouhodobých)

= informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové

   služby

= v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB

 

  

 

K R I Z O V É   L I N K Y   P R O   S E N I O R Y

 

SENIOR TELEFON

800 157 157

nonstop / zdarma

Život 90

= když se cítíte smutně, sami nebo osaměle a potřebujete si promluvit

= když nevíte, jak dál – cítíte ztrátu smyslu života

= když vám zemřel někdo blízký

= když řešíte vztahy v rodině či s partnery

= když máte osobní obtíže jako strach, nespavost, úzkost nebo depresi

= když vás zaskočí společenská pohroma (válečný konflikt, pandemie, dopady klimatických

   změn a podobně)

 

 

LINKA SENIORŮ

800 200 007

08:00 – 20:00 h / zdarma

Elpida

= pomoc s jakoukoliv náročnou situací

= koordinace  praktické pomoci seniorům ve spolupráci se skauty (donáška nákupů a léků)

 

 

LINKA DŮVĚRY

516 410 668 / 737 234 078

nonstop

Charita Česká republika

= anonymní telefonický kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech vyžadujících neod-

   kladné nebo naléhavé řešení

= pomoci při zvládání různých krizových stavů

= poskytování informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení 

 

LINKA SOCIÁLNÍ PREVENCE

515 216 555

pracovní dny

Oddělení sociální prevence MěÚ Znojmo, nám. Armády

= nepříznivé sociální situace je možné řešit v pracovních dnech

 

P O D P O R A   V   T Í S N I   /  K O N T A K T Y

 

Klub Coolna Znojmo

739 389 275

coolna@znojmo.charita.cz

 

Oblastní charita Znojmo

= Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální,

   zdravotní a humanitární.

= Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstoj-

   nosti.

 

 

 

Krizová pomoc

736 529 292

krizovapomoc@znojmo.charita.cz

 

Oblastní charita Znojmo

Krizová pomoc Znojmo pomáhá lidem dostat se z obtížné životní situace. Ta může nastat třeba při ztrátě zaměstnání, bydlení, snížením příjmů, onemocnění, po nečekané události, nebo pokud zažívají domácí násilí. Klienty vedeme k aktivnímu řešení své situace a zároveň respektujeme jejich individuální přání a potřeby. Podporujeme je k samostatnosti a schopnosti umět vyřešit problémy vlastními silami.

 

 

Centrum odborného

    sociálního poradenství

604 372 557

poradna@csszznojmo.cz

skype: Poradna CSS Znojmo

 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Znojmo

Centrum odborného sociálního poradenství poskytuje bezplatné poradenské služby sociál-ního pracovníka a psychologa lidem, kteří si nejsou jisti nebo si neví rady s řešením své obtížné životní situace.

 

Poskytujeme informace, kontakty, poradenství a psychologickou podporu v těchto oblastech: rodinné poradenství, poradenství pro pečující, dluhové poradenství, finanční gramotnost, bydlení, pracovní uplatnění, asistence na úřadech, poradenství zaměřené na aktuální dění ve společnosti

 

 

Spondea

    Intervenční centrum

739 078 078

544 501 121

intervencni-centrum@spondea.cz

 

Spondea, z.ú.

= Obrací se na nás lidé, kteří zažili vážná traumata jako domácí násilí, zneužívání, pronásle-

   dování, týrání, nebo šikanu.

= Nabízíme terapii lidem, kteří se potýkají s agresí ve vztazích.

= Ve všem, co děláme, klademe důraz na pomoc celé rodině.

 

Spondea

    Linka krizové pomoci

608 118 088

725 735 983

krizovapomoc@spondea.cz

 

Spondea, z.ú.

Každý se může setkat se složitou situací, ve které se nevyzná, je pro něj těžko uchopitelná a neví, jak ji zvládnout. Jsme tady pro vás, abychom to dokázali společně.

 

 


10.06.2024 Autor: Jakub Holeček