O nás


O nás

Městská policie Znojmo byla zřízena v rámci samostatné působnosti Statutárního města Znojma v roce 1990. MP je orgánem města, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Hlavní úkoly MP Znojmo zahrnují:

- Přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
- Dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití.
- Dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města.
- Podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
- Podílení se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činění opatření k jeho obnovení.
- Podílení se na prevenci kriminality v městě.
- Provozování dohledu nad čistotou veřejných prostranství v městě.
- Odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti města.
- Poskytování údajů o obecní policii ministerstvu vnitra na požádání za účelem zpracování statistických údajů.

Okrsky MP Znojmo:
Městská policie Znojmo má rozdělené území města na děvět okrsků, z nichž každý zahrnuje jednu či více městských částí viz. okrsky

Na základě veřejnoprávní smlouvy může MP vykonávat svou činnost i mimo území města.


13.03.2024