Kamerový systém


Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

HISTORIE

Na přelomu roku 2002/2003 začal ve Znojmě fungovat Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS), který byl v několika etapách rozšířen a k listopadu 2010 čítal celkem 16 kamerových bodů. V roce 2010 na podzim byly instalovány 4 nové kamerové body, z toho 3 v Příměticích v rámci revitalizace sídliště a 1 kamerový bod na náměstí Slepičí trh.

OBECNĚ

Činnost MKDS se řídí přísnou směrnicí, aby byla zaručena ochrana práv a svobod občanů. Obsluha MKDS musí být řádně proškolena a je povinna zachovávat mlčenlivost o technických, organizačních a zjištěných skutečnostech souvisejících s výkonem služby. Tato povinnost samozřejmě trvá i po skončení pracovního poměru! Obsluha nesmí sledovat soukromí občanů v bytech, provozovnách a v jiných objektech, dále nesmí cíleně sledovat zcela konkrétní osoby a to ani v případě požadavků Policie ČR, vyjma případů písemně schválených soudem.

Záznam MKDS je archivován na digitálním záznamovém zařízení zhruba po dobu deseti dnů, poté dojde k jeho přepsání novým záznamem. Záznam lze uložit na médiu (CD, DVD), které musí být označeno evidenčním číslem, razítkem a podpisem ředitele Městské policie Znojmo. Jelikož jsou záznamy používány jako důležité důkazní prostředky při prokazování trestných činů, tak jsou tyto záznamy vydávány Policii ČR na základě předložení oficiální žádosti, která musí obsahovat přesný časový rámec záznamu v určené lokalitě a musí být podepsána nadřízeným vyšetřujícího policisty. Výdej záznamu je pečlivě evidován, aby nedošlo ke zneužití, popř. aby byl zřejmý viník zneužití nebo ztráty.

MKDS má významný přínos na poli prevence kriminality, kdy díky instalaci kamer dochází ke snížení nápadu protiprávních činů ve sledovaných lokalitách, protože je kriminalita z těchto lokalit postupně vytlačována. Na poli represe umožňuje operativně informovat strážníky Městské policie Znojmo a policisty Policie ČR o porušení zákona, kteří tak mohou bezprostředně reagovat.

Smysl MKDS je jasný, je jím monitorování veřejných prostranství za účelem:

-          zvýšení bezpečnosti občanů,

-          kontroly rizikových míst 24 hodin denně,

-          zajištění bezpečné zóny pro pohyb občanů,

-          zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

-          odhalování přestupků a jiných správních deliktů. 

REVITALIZACE

Vzhledem k tomu, že technologie MKDS zastarala a objevovaly se čím dál častěji technické závady, ze kterých nejzávažnější byl zhoršený přenos analogového signálu, probíhá od konce roku 2012 přechod na digitální přenos a na nové technologie. Výhody tkví především v levnějších technologiích, vyšší kvalitě přenosu a ochrany dat, budoucí možnosti sdílet MDKS s jinými složkami (PČR, HZS). Avšak finanční náročnost na tento přechod není nízká, modernizace by měla být ukončena v roce 2015.

V roce 2012 město Znojmo realizovalo revitalizaci městského kamerového dohlížecího systému s celkovými náklady 753.322,- Kč včetně DPH. Dotační podpora JMK na tento projekt byla čerpána ve výši 500.000,-Kč. Obsahem realizované základní 0. etapy projektu v roce 2012 bylo pořízení CCTV serveru včetně diskového pole a videostěny včetně souvisejícího nezbytného vybavení (videostěna složena z matice 3x2 monitorů s FULL-HD rozlišením pro zobrazení digitálního obrazového signálu, 2x PC klient videostěny, joystick, monitorující software s architekturou klient-server, který umožní ukládání, zálohování a ovládání kamerového systému + licence ke každé kameře a důležité síťové prvky jako je Fiber Gigabit Switch a Switch, sloužící pro distribuci obrazového signálu prostřednictvím LAN sítě Městské policie Znojmo. Dále bylo pořízeno 5 videoserverů na nejdůležitější kamerové body. Tyto kroky byly nezbytné pro provedení digitalizace signálu ze stávajících analogových kamer a jeho následné zobrazení, záznam a ovládání.

V roce 2013 v rámci I. etapy revitalizace MKDS Znojmo následovalo digitalizování signálu ze stávajících analogových kamer. Postupně bylo pořízeno 8 nových FULL-HD PTZ kamer. Tím byla podstatně navýšena kvalita pořízeného obrazu, ale i záznamu, který je nyní efektivně využíván jako důkazní materiál se všemi potřebnými detaily (RZ vozidel, detail tváře, držený předmět v ruce, atd.).

Ke konci března 2014 byla provedena instalace 8 nových kamerových bodů v rámci II. etapy revitalizace MKDS Znojmo a z toho 2 zcela nové kamerové body byly umístěny na ulici Dukelských bojovníků. Největší prioritu právě kvůli zvyšující se kriminalitě v dané oblasti mají 2 kamerové body na ulici Dukelských bojovníků a to z důvodu výskytu heren a hospod. Vzhledem k sídlišti je zde vyšší hustota zaparkovaných vozidel a vyšší koncentrace osob také kvůli blízkému supermarketu. U těchto kamerových bodů nebylo zažádáno o dotaci z národních zdrojů z důvodu potřebnosti co nejrychlejší funkčnosti kamerových bodů, čemuž nahrává i přechod na digitalizaci, což výrazně oproti minulosti snižuje náklady na vybudování nových a údržbu stávajících kamerových bodů. Dále dojde k rozšíření kapacity diskového pole, které slouží pro uchovávání kamerového záznamu. Rozšířením kapacity diskového pole se prodlouží celková délka uchovávaného záznamu, než dojde k jeho přepisu novým záznamem.

Koncem měsíce listopad roku 2014 byla v rámci III. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena digitalizace kamery na fotbalovém stadiónu v Horním parku ve Znojmě. Tato kamera zde již existovala, byla však zastaralá a využívala analogové technologie. Primární účel kamery je dohled revitalizovaného fotbalového stadiónu v Horním parku. Dále pak dohled na dění v parku, dohled skate parku a dohled parkoviště na ulici Jana Palacha. 

Ke konci roku 2015 byla v rámci IV. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena instalace kamery na nemovitost Horní Česká 2, která snímá prostor ul. Horní Česká, Dolní Česká a ul. Kovářská. Byla tak pokryta oblast, která byla ze strany pachatelů využívána k úniku ze zorného pole MKDS Znojmo. 

 Ke konci roku 2016 byla v rámci V. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena instalace kamery na nemovitosti Pontassievská 2, která snímá prostor ul. Pontassievská, Roosveltová, částečně pak ul. Čermáková, 17. listopadu, Alšová. Primárně se však soustředí na nám. Mariánské a zejména problémové noční podniky Bermuda Pajzl a LaRutyka. Byla tak pokryta a posílena oblast vysokého zájmu. Druhý vzniklý kamerový bod se nachází na betonovém stožáru na ulici Pražská. Přesná pozice kamerového bodu je naproti OD Billa. Kamera převážně zabírá ul. Pražská a tím jednu z nejdůležitějších pomyslných bran města Znojma. Posledním nově vzniklým kamerovým bodem tohoto roku je kamerový bod umístěný na nemovitosti Průmyslová 2. Tato kamera snímá částečný prostor ul. Průmyslová a Vídeňská třída. Kamerové body nebyly jediným cílem V. etapy revitalizace. Rozšířili jsme také diskové pole pro ukládané záznamy, vytvořili jsme druhé dohledové místo pro dalšího člena obsluhy MKDS, neboť aktuální počet kamer převyšuje pomyslný limit kamerových bodů hlídaných jedním zaměstnancem a také jsme pořídili výkonnější PC této obsluze, aby zobrazování a ovládání množství KB bylo plynulé. Tato V. etapa byla částečně hrazena z dotací. 

K závěru roku 2017 byla v rámci VI. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena instalace kamerového bodu na betonovém nosném sloupu v křižovatce ulic Roosveltova a ulice Palackého. Tento kamerový bod snímá především jednu z hlavních pomyslných bran do města Znojma a to ulici Roosveltovu a poté především frekventovanou křižovatku a jejich přilehlé ulice 28. října, Riegrovu a velkou část ulice Palackého. Druhým a zároveň posledním vybudovaným bodem této etapy je opět kamerový bod umístěný na betonovém nosném sloupu v křižovatce ulic Evropská a ulice Šatovská. Jedná se o pokrytí další pomyslné brány do města Znojma a neméně důležité křižovatky. 

Začátkem roku 2018 byla instalována přenosná statická kamera na ulici Tovární z důvodu zajištění trvalého dohledu dění před místním klubem.  

V říjnu roku 2018 byla v rámci VII. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena instalace kamerového bodu na rohu fasády nemovitosti v křižovatce ulic Přímětická a ulice Hvězdová. Tento kamerový bod snímá především jednu z hlavních pomyslných bran do města Znojma a to ulici Přímětickou a poté především frekventovanou křižovatku a jejich přilehlé ulice Přímětická, Hvězdová a velkou část ulice K Sirotčinci až na ulici Jubilejní Park a ulici Jarošova. Druhým a zároveň posledním vybudovaným bodem této etapy je opět kamerový bod umístěný na rohu fasády nemovitosti základní školy Václavské náměstí. Jedná se o pokrytí dalšího většího náměstí v centru města Znojma. 

V roce 2019 byla v rámci VIII. etapy revitalizace MKDS Znojmo provedena instalace kamerového bodu na křižovatce ulic Legionářská a ulice Přímětická. Tamní kamera především monitoruje dění na frekventovaném hlavním tahu mezi Znojmem a Příměticemi. Městská policie tak disponuje pokrytím další pomyslné brány města. 

V roce 2020 v rámci IX. etapy revitalizace MKDS Znojmo byl proveden upgrade stávajícího kamerového bodu na ulici Pontassievská o dvě nové statické analytické kamery zabírající nepřetržitě Mariánské náměstí, kde detekují na základě moderní technologie jednotlivé objekty jako jsou osoby, osobní a nákladní vozidla a umožňují efektivní vyhledávání v záznamu na základě popisu hledaného objektu. Touto cestou upgradu jednotlivých kamerových bodů chce jít městská policie dál i v letech nadcházejících. 

V roce 2021 v rámci X. etapy revitalizace MKDS Znojmo byl proveden další upgrade stávajícího kamerového bodu na náměstí Komenského o dvě nové statické analytické kamery zabírající nepřetržitě náměstí Komenského. 

V roce 2022 v rámci rozšiřování MKDS Znojmo byla provedena instalace 3 statických kamer do lokality Hradebního příkopu, kdy jedna kamera sleduje celkový přehled a další dvě tzv. hluchá místa, kde se často řeší problémy s mladistvými. 

Ke konci roku 2022 v rámci XI. etapy revitalizace MKDS Znojmo byly přidány nové kamery. Konkrétně: 1ks statické kamery na náměstí Masarykovo2ks statických kamer v Příměticích na ulici Krylova 540/9, 3ks statických kamer na ulici Holandská 2724/21, 1ks statické kamery na ulici Dukelských bojovníků 145, 3ks statických kamer a jedna otočná kamera na nemovitost Divišovo náměstí 1.

V roce 2023 v rámci XII. a XIII. etapy revitalizace MKDS Znojmo bylo rozšířeno stávající kamerové "hnízdo" na ulici Milady Horákové o 2 statické analytické kamery, trvale snímající ul. 17. listopadu a ul. 28. října a prostor před nádražní halou a jednu otočnou kameru s vysokým optickým přiblížením, která trvale monitoruje vzdálené autobusové nádraží. Dále byla nahrazena stávající otočná kamera na Horním náměstí za zcela novou analytickou otočnou kameru s vysokým přiblížením. 

ZÁVĚR

Městský kamerový dohlížecí systém, který ve Znojmě provozuje městská policie, byl vybudováván od roku 2002. Postupem let docházelo k jeho rozšiřování až na konečných 34 kamerových bodů. V průběhu těchto let se MKDS stal důležitým pomocníkem Městské policie Znojmo při zajišťování veřejného pořádku. Přispívá k zajištění bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku. Policie ČR velmi často využívá záznamy při prošetřování trestných činů.