Činnost MP Znojmo


Městská policie Znojmo / veřejný pořádek

Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, který označuje souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti s nimiž operuje celá řada právních norem.

 

Například v § 5 zákona č. 251/2017 Sb. o některých přestupcích, jsou obsaženy skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku. Jde kupříkladu o vzbuzení veřejného pohoršení, rušení nočního klidu, znečištění veř. prostranství, neuposlechnutí výzvy úřední osoby apod.

 

Vymezení veřejného pořádku ovšem nemusí vyplývat jen z právních předpisů, může být formulován i na základě mimoprávních, morálních a společenských norem, protože jejich dodržování je podle přesvědčení a zvyklostí převažující většiny lidí podmínkou klidného a spořádaného spolužití lidí na určitém místě.

 

Ochrana veřejného pořádku (většinou přestupky) patří mimo jiné do samostatné působnosti obcí, která ji může realizovat pomocí obecní (městské) policie. Jde-li o narušení veřejného pořádku vyšší intenzity, reaguje na danou situaci trestní zákoník, který například v ustanoveních § 352–360 obsahuje skutkové podstaty trestných činů narušujících soužití lidí, jako je například násilí proti skupině obyvatelů, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví atd.

 

Zdroj: Wikipedia

Obecně závazná vyhláška a veřejný pořádek

 

Obce vydávají obecně závazné vyhlášky, což je právní předpis obce nebo kraje vydávaný na základě článku 104 ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce nebo zastupitelstvem kraje v jejich samostatné působnosti. Jejich obsahem je právní regulace místních záležitostí v působnosti dané samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce a kraje ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada. Z důvodu neústavnosti či nezákonnosti může obecně závaznou vyhlášku i nařízení zrušit Ústavní soud v Brně. 

Zdroj: Wikipedia

 

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii / Úvodní ustanovení, § 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 

  1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost       a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých       povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho        obnovení,
  6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
  7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
  8. odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen      „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.


07.06.2024 Autor: Jakub Holeček